icon font demo

icon-plus0xe800
icon-minus0xe801
icon-ok0xe802
icon-up-big0xe804
icon-menu0xf0c9